Xiyar Patron kq

Xiyar sortları qara və ağ tikanlı qruplarına bölünürlər. Xiyarın tərkibində 94-96% su, 1,8-2,5% şəkərlər, 0,6% azotlu maddə, 0,5% sellüloza, 0,2% üzvi turşular, 0,38-0,53% mineral maddələr, 4-10 mq% C vitamini, az miqdarda B1, B2, PP, karotin, biotin və pantoten turşusu vardır. Mineral maddələrdən isə K, Fe, P, J elementlərini özündə birləşdirir.

1.30 M